KLIR Ltd.

P.O. Box 5107
Beer-Sheva 84100
Israel
 

phone:  +972-8-6404001